sale

sale

sale

sale

Terms

Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 I-Moticon.com is een project van WVD Media en wordt ook geëxploiteerd door WVD Media (in het vervolg genoemd als "I-Moticon" of "wij").

1.2 I-Moticon.com is ontworpen om middels het door op de site beschikbare instrumentarium een persoonlijke emoticon te vervaardigen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van diensten door I-Moticon aan de gebruiker van de website I-Moticon.com (in het vervolg genoemd "eindgebruiker"). Bij afname van diensten zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Prijzen, betaling en restitutie
2.1 De prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in combinatie met de diensten genoemd.

2.2 I-Moticon behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Indien prijzen gewijzigd worden staat dit te allen tijde op de site vermeld bij de desbetreffende dienst.

2.3 Afname van een dienst is gezien de digitale karakteristiek van het product onomkeerbaar; er vindt geen restitutie plaats.

2.4 Wanneer er via een vaste telefoon (aansluiting) wordt besteld, geschiedt de betaling via de telefoonrekening van dit vaste toestel. Wanneer er via een mobiele telefoon besteld wordt, geschiedt de betaling via de telefoonrekening van de eigenaar van de SIM-kaart waarmee de bestelling is doorgevoerd.

2.5 Betaling vindt plaats via een derde partij; voor storingen met betrekking tot de betaling voor dat gedeelte dat verzorgd wordt door deze partij, draagt I-Moticon geen verantwoordelijkheid.

2.6 Er is geen sprake van een voortdurende verbintenis of abonnement; de eindgebruiker betaalt enkel voor het op dat moment geselecteerde product.

3. Gedragregels
3.1 De eindgebruiker zal niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via de website of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Ons privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van I-Moticon. Door inschrijving verklaart de eindgebruiker met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 De eindgebruiker verklaart geen foto's van seksuele of anderszins aanstootgevende aard in te zetten bij het gebruiken van de dienst.

3.4 De eindgebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van I-Moticon voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van I-Moticon.

3.4 De eindgebruiker verklaart het gebruik van I-Moticon en plezier van andere eindgebruiker niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4. Auteursrecht
4.1 De eindgebruiker stemt ermee in dat de eindgebruiker zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze website zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site. Deze regel geldt uitgezonderd i-moticon welke door de gebruiker zelf zijn vervaardigd via het creatiesyusteem op de website van i-moticon en welke voor eigen particuliere doeleinden gebruikt worden.  

4.2 De eindgebruiker verklaart geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken bij de afname van de dienst. Eindgebruiker garandeert jegens I-Moticon dat het gebruik van de diensten van I-Moticon door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

5. Privacy
5.1 Wij maken in de uitvoering van onze dienstverlening in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

5.2 Van tijd tot tijd zullen we redactionele artikelen of commerciële aanbiedingen onder de aandacht van de eindgebruiker brengen, waarvan we vermoeden dat de eindgebruiker belangstelling daar naar uitgaat. Deze uitingen zullen de eindgebruiker overigens uitsluitend via I-Moticon bereiken en nooit via derden.

5.3 Door de eindgebruiker vervaardigde emoticons, kunnen tot minimaal 14 dagen na het plaatsen van de bestelling opnieuw worden gedownload met behulp van een 10- cijferige bestelcode. Deze bestelcode is uitsluitend beschikbaar gesteld voor de eindgebruiker. Distributie van deze code aan derden is niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die de eindgebruiker beschikbaar wordt gesteld door of via I-Moticon zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ons, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij garanderen niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie. Wij onderschrijven deze niet, nemen deze niet over en zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de website is gezet of informatie die door ons aan de eindgebruiker is overgedragen.

6.2 Wij zijn verplicht ons in te spannen voor een degelijke beveiliging van I-Moticon. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de eindgebruiker of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

6.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van de afname van een dienst.

6.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die de eindgebruiker herkennen of enig ander uit het contact tussen eindgebruikers voortvloeiend ongemak.

6.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door de eindgebruiker gepubliceerde informatie. Wij raden de eindgebruiker daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat de eindgebruiker over zichzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die I-Moticon biedt.

6.8 Wij garanderen niet dat I-Moticon website of gelieerde producten en computerprogramma's foutloos zijn en niet zal worden onderbroken door storingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van eindgebruikers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ons jegens de eindgebruiker. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat wij voor de geleverde diensten hebben ontvangen, met een maximum van honderd euro.

6.9 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de eindgebruiker.

6.10 De eindgebruiker vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de eindgebruiker en/of onvoldoende naleving door de eindgebruiker van enige verplichting jegens WVD Media, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

7. Overmacht
7.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan ons levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

7.2 Wanneer wij wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn zowel wij als de eindgebruiker bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

7.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ons jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van de eindgebruiker, zullen steeds voor rekening en risico van de eindgebruiker zijn.

8. Technisch falen
8.1 Wij garanderen niet dat websites alsmede gelieerde producten van I-Moticon foutloos zijn en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van de Artiest verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.4 Het is mogelijk dat andere artiesten, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de website plaatsen of via I-Moticon doorzenden en dat de eindgebruiker daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

9. Onze rechten
9.1 Wij behouden ons het recht voor een eindgebruiker te weigeren, hetgeen de eindgebruiker zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

9.2 I-Moticon staat niet borg voor de constante beschikbaarheid van de diensten. In het bijzonder behoudt I-Moticon zich het recht voor, de toegang tot de website vanwege controlewerkzaamheden voor een bepaalde tijd te onderbreken.

10. Slotbepalingen
10.1 Wanneer WVD Media of I-Moticon wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen de eindgebruiker en ons bestaan over op deze andere rechtspersoon.

10.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10.3 Op betrekkingen tussen de eindgebruiker en I-Moticon is Nederlands recht van toepassing.

10.4 Wanneer bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand. De niet toepasbare of niet werkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die op een rechtelijk juiste manier het dichtst bij de zin en het doel van de niet toepasbare of niet werkzame bepaling aansluit. Hetzelfde gebeurt bij eventuele tekortkoming in de regelgeving.

DIRECTLY TO

SHOWCASES

here
here
here
here
here
here
here
here
More showcases